top of page
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

대지위치 : 부산광역시 동래구 수안동 660-10, 668-3

대지면적 : 2,178.00m2

건축면적 : 788.94m2

건 폐 율 : 36.22%

연 면 적 : 2,616.31m2

용 적 율 : 135.78%

규  모 : 지상 6층

최고높이 : 27.1m

주차대수 : 29대

구  조 : 철골조, 철골철근콘크리트조

외부마감 : 고밀도합성목재, 알루미늄창호+로이삼중유리, 칼라강판

용  도 : 업무시설

bottom of page